Είδη Ηλεκτρολογικού Σχεδίου


  ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

  Το ηλεκτρολογικό σχέδιο μπορεί να χωριστεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

  • Σχέδιο εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.)
  • Σχέδιο εσωτερικών συνδεσμολογιών ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και οργάνων.

  Στην πρώτη κατηγορία σχεδιάζονται οι εγκαταστάσεις με τις οποίες δίνεται ηλεκτρική ενέργεια με οποιαδήποτε μορφή κατανάλωσης προς τους καταναλωτές. Στη δεύτερη κατηγορία, το ηλεκτρολογικό σχέδιο έχει ως σκοπό τη θεωρητική μελέτη και λειτουργία των μηχανών, συσκευών και οργάνων, ενώ χρησιμεύει και ως κατασκευαστικό σχέδιο. Ένα ηλεκτρολογικό σχέδιο ανάλογα με το σκοπό και την έκταση της συνδεσμολογίας (ή ηλεκτρικής εγκατάστασης) μπορεί να σχεδιαστεί με διαφορετικούς τρόπους. Οι τρόποι αυτοί είναι οι εξής:

  • ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

  Τα σχέδια αυτά, Σχήμα 6.1, δείχνουν τη διαδρομή κάθε αγωγού χωριστά καθώς και τα σημεία σύνδεσης του αγωγού με τους καταναλωτές. Αυτά, διευκολύνουν τον κατασκευαστή στην πράξη από πλευράς καλής κατανόησης. Είναι πολύπλοκα και δύσχρηστα και γι’ αυτό, συνήθως, αποφεύγονται. Ο σχεδιασμός ηλεκτρολογικών γραμμών, ως πολυγραμμικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένης φάσης, ουδέτερου και γείωσης χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο χρωματισμό, προσδιορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ 308 S2.

  Σχήμα 6.1: Παράδειγμα πολυγραμμικού σχεδίου απλού φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους και μεσαίους διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ)

  Σχήμα 6.1: Παράδειγμα πολυγραμμικού σχεδίου απλού φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους και μεσαίους διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ)

  • ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

  Στα σχέδια αυτά, Σχήμα 6.2, κάθε κύκλωμα Ε.Η.Ε. παριστάνεται από μία μόνο γραμμή ανεξάρτητα από το πλήθος των αγωγών αυτού. Πάνω στη γραμμή αυτή χαράσσονται μικρές λοξές γραμμές, που το πλήθος τους είναι ίσο με το πλήθος των αγωγών του κυκλώματος. Αντί των γραμμών αυτών θα μπορούσε ο σχεδιαστής να σχεδιάσει μια μόνη λοξή γραμμή με έναν αριθμό, ο οποίος συμβολίζει το αντίστοιχο πλήθος των αγωγών του κυκλώματος. Επίσης, στο μονογραμμικό σχέδιο πρέπει να γράφουμε εκτός από το πλήθος, τη διατομή και τον τύπο των αγωγών, το είδος και τη διάμετρο των σωληνώσεων. Δηλαδή, αποτελούν σχεδιασμό ηλεκτρολογικού πίνακα και ηλεκτρολογικών γραμμών με απλή ένωση των στοιχείων χωρίς να ληφθούν υπόψη η φάση, ο ουδέτερος και η γείωση.

  • ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

  Στα σχέδια αυτά, Σχήμα 6.3, δείχνεται η ροή του ρεύματος από τον αγωγό της φάσης μέχρι τον αγωγό του ουδετέρου, αφού περάσει μέσα από διακόπτες, ηλεκτρονόμους, καταναλωτές κ.λ.π. Τα σχέδια αυτά είναι κατάλληλα κυρίως στην κατασκευή και κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου και προστασίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

  • ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

  Τα σχέδια αυτά είναι κατάλληλα για τη σχεδίαση Ε.Η.Ε. πάνω σε αρχιτεκτονικά σχέδια, όταν είναι δυνατόν να γίνει κάποια σύγχυση, που να οφείλεται στην πολυπλοκότητα του σχεδίου. Στα σχέδια αυτά δείχνουμε πάνω στο αρχιτεκτονικό σχέδιο, συμβολικά, τις θέσεις των διακοπτών, των φωτιστικών σημείων, των συσκευών, των μηχανημάτων κ.λπ. χωρίς να δείξουμε τις γραμμές των διαφόρων κυκλωμάτων. Στην περίπτωση αυτή οι καταναλωτές και οι διακόπτες των διαφόρων κυκλωμάτων χαρακτηρίζονται από έναν αριθμό. Στα σχέδια αυτά πρέπει να σχεδιάζεται σε μονογραμμική μορφή ο πίνακας διανομής και να δείχνονται τα διάφορα κυκλώματα με τον ίδιο αριθμό που έχουν χαρακτηρισθεί στην κάτοψη του αρχιτεκτονικού σχεδίου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.