Πίνακες Συμβόλων Στοιχείων Ηλεκτρολογικού Σχεδίου


ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Όπως προαναφέρθηκε στο ηλεκτρολογικό σχέδιο τα ηλεκτρολογικά υλικά και εξαρτήματα αναπαριστώνται από σύμβολα.

      • ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Οι διεθνής και εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης έχουν ορίσει τον ακριβή τρόπο σχεδίασης των συμβόλων αυτών έτσι ώστε να αποφεύγεται η διαφοροποίησή τους ανά σχεδιαστή και να γίνεται ευκολότερη η κατανόησή τους από το μελετητή του σχεδίου. Οι διαστάσεις των ηλεκτρολογικών συμβόλων είναι συνάρτηση της απόστασης d μεταξύ δύο, οριζοντίως σχεδιαζόμενων, αγωγών του πολυγραμμικού σχεδίου του κυκλώματος, όπως δείχνεται στο Σχήμα 6.4.

Σχήμα 6.4: Πολυγραμμικό Σχέδιο Κυκλώματος δυο αγωγών

Σχήμα 6.4: Πολυγραμμικό Σχέδιο Κυκλώματος δυο αγωγών

Έτσι, το πολυγραμμικό και μονογραμμικό σχέδιο ενός κυτίου διακλάδωσης φαίνεται στο Σχήμα 6.5

Σχήμα 6.5: α) Πολυγραμμικό και β) Μονογραμμικό σχέδιο Κυτίου Διακλάδωσης

Σχήμα 6.5: α) Πολυγραμμικό και β) Μονογραμμικό σχέδιο Κυτίου Διακλάδωσης

Η σχεδίαση ενός απλού διακόπτη, γίνεται όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.6

Σχήμα 6.6: Κανόνες σχεδίασης κοινού διακόπτη

Σχήμα 6.6: Κανόνες σχεδίασης κοινού διακόπτη

Τέλος, στο Σχήμα 6.7 φαίνεται η σχεδίαση ενός απλού φωτιστικού σώματος.

Σχήμα 6.7: Φωτιστικό σώμα σε α) Πολυγραμμικό και β) Μονογραμμικό Σχέδιο

Σχήμα 6.7: Φωτιστικό σώμα σε α) Πολυγραμμικό και β) Μονογραμμικό Σχέδιο

Στον Πίνακα 6.2 φαίνεται, η υπό κλίμακα σχεδίαση σε κάναβο των διαφόρων στοιχείων του ηλεκτρολογικού σχεδίου με βάση τον παραπάνω κανόνα.

Πίνακας 6.2

Σημείωση: Στη σχεδίαση ηλεκτρολογικών σχεδίων πάνω σε αρχιτεκτονικά σχέδια ακολουθείται η κλίμακα των τελευταίων. Αν όμως γίνονται αυτοτελώς δεν ακολουθείται κλίμακα.

Για την εύκολη σχεδίαση ηλεκτρολογικών συμβόλων μπορεί ο σχεδιαστής να χρησιμοποιήσει ειδικούς οδηγούς σαμπλόν (stencils) όπως αυτά φαίνονται στην Εικόνα 6.2

Εικόνα 6.2: Ειδικοί οδηγοί σαμπλόν (stencils)

Εικόνα 6.2: Ειδικοί οδηγοί σαμπλόν (stencils)

 

 

  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

O Πίνακας 6.4 δείχνει σύμβολα στοιχείων τα οποία μπορεί κανείς να συναντήσει σε υπάρχοντα σχέδια που μπορεί να σχεδιάστηκαν με παλαιότερες τυποποιήσεις!

Πίνακας 6.4: Σύμβολα στοιχείων του Ηλεκτρολογικού Σχεδίου

Πίνακας 6.4: Σύμβολα στοιχείων του Ηλεκτρολογικού Σχεδίου

9


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.