Αυτόματο Πλυντήριο Αυτοκινήτων


  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Περιγραφή του Προβλήματος:
Σε ένα αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων που χρησιμοποιείται για εξωτερικό καθαρισμό, το όχημα που προορίζεται για καθαρισμό τοποθετείται στο κατάλληλο σημείο για την εκκίνηση της διαδικασίας πλύσης του. Στη συνέχεια, μέσα από μια διαδικασία που περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία όπως βούρτσες, νερό, αέρας κ.λπ. πραγματοποιείται πλύσιμο και στέγνωμα του αυτοκινήτου και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία καθαρισμού του.

Λύση:
Στη συνέχεια, περιγράφεται μια πλήρως αναλυτική διαδικασία επίλυσης του παραπάνω οριζόμενου προβλήματος. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα εξής μέρη: εποπτικό διάγραμμα, προϋποθέσεις λειτουργίας, σκεπτικό-σενάρια επίλυσης, χρησιμοποιούμενες συσκευές και στοιχεία αυτοματισμού, επίλυση με βάση τον κλασικό αυτοματισμό.

Εποπτικό Διάγραμμα:

Προϋποθέσεις Λειτουργίας:
Η γενική περιγραφή του σεναρίου λειτουργίας του αυτοματισμού όπως αυτό αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο «περιγραφή του προβλήματος» συγκεκριμενοποιείται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να γίνεται τοποθέτηση του αυτοκινήτου στην είσοδο του πλυντηρίου για να ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού.
 2. Πληρωμή συγκεκριμένου αντιτίμου για την έναρξη του πλυσίματος.
 3. Να γίνεται ανίχνευση των θέσεων του αυτοκινήτου κατά μήκος του πλυντηρίου ώστε να ενεργοποιείται η αντίστοιχη λειτουργία σε κάθε στάδιο καθαρισμού.
 4. Να γίνεται ψεκασμός του αυτοκινήτου με υψηλής πίεσης νερό.
 5. Να γίνεται ψεκασμός του αυτοκινήτου με αφρό.
 6. Να γίνεται εξωτερικός καθαρισμός των τμημάτων αυτοκινήτου και των τροχών.
 7. Να γίνεται στέγνωμα του αυτοκινήτου μετά το πλύσιμο.
 8. Στον πίνακα ελέγχου του συστήματος να υπάρχει πράσινη ενδεικτική λυχνία όσο το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να γίνεται ενέργεια η οποία να σταματά τη λειτουργία στο σημείο που βρίσκεται το σύστημα και να ανάβει κόκκινη ενδεικτική λυχνία.
 9. Να υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες για κάθε στάδιο του καθαρισμού του αυτοκινήτου.

Σκεπτικό Επίλυσης-Σενάρια:
Αρχικά, το αυτοκίνητο θα τοποθετείται από κάποιον υπάλληλο στην είσοδο του πλυντηρίου για να ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού (1η προϋπόθεση). Υπάρχουν δύο σενάρια για τον τρόπο λειτουργίας ενός αυτόματου πλυντηρίου:

Α) Το αυτοκίνητο να τοποθετείται και να ευθυγραμμίζεται σε έναν διάδρομο ο οποίος θα το μεταφέρει κατά μήκος των στοιχείων καθαρισμού ώστε να ολοκληρώνονται τα διάφορα στάδια καθαρισμού.
Β) Το αυτοκίνητο να παραμένει σταθερό στη θέση του και να κινείται ένα ικρίωμα, αποτελούμενο από οριζόντιες και κάθετες βούρτσες, κατά μήκος του αυτοκινήτου.

Στην περίπτωση μας θα επιλέξουμε να επιλύσουμε την άσκηση με το σενάριο Α. ΄Έτσι, το αυτοκίνητο θα τοποθετείται στον διάδρομο στην είσοδο του πλυντηρίου και αυτός θα το μεταφέρει μέσω των διαφόρων σταδίων καθαρισμού στην έξοδο του πλυντηρίου. Για τη λειτουργία του διαδρόμου θα χρησιμοποιήσουμε ένα τριφασικό κινητήρα που θα οδηγείται από έναν ηλεκτρονόμο.

Για την ικανοποίηση της 2ης προϋπόθεσης, θα πρέπει να δίνεται συγκεκριμένο αντίτιμο ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τα εξής σενάρια:

Α) ΄Ύπαρξη κερματοδέκτη
Β) ΄Ύπαρξη αναγνώστη μαγνητικών καρτών
Γ) Πληρωμή αντιτίμου σε κάποιον υπάλληλο ο οποίος με τη χρήση ενός πλήκτρου θα δίνει σήμα για να λειτουργήσει το σύστημα.

Για την ικανοποίηση της 3ης προϋπόθεσης θα γίνει χρήση αισθητηρίων τύπου φωτοκύτταρου τα οποία θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις (πριν από κάθε διάταξη) ώστε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας καθαρισμού να ανιχνεύεται η θέση του αυτοκινήτου και να γίνεται έναρξη της αντίστοιχης λειτουργίας. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε και ένα αισθητήριο για την ανίχνευση της εξόδου του αυτοκινήτου από το πλυντήριο και το σταμάτημα της λειτουργίας του διαδρόμου.

Για την ικανοποίηση της 4ης προϋπόθεσης θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη η οποία θα ψεκάζει το αυτοκίνητο με υψηλής πίεσης νερό. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο τέτοιες διατάξεις, μία για την έναρξη του πλυσίματος του αυτοκινήτου και μία για το ξέπλυμα του αυτοκινήτου στα τελικά στάδια του καθαρισμού. Για τη λειτουργία αυτών των διατάξεων θα χρησιμοποιηθούν τριφασικοί κινητήρες οι οποίοι θα οδηγούνται μέσω ηλεκτρονόμου. Η λειτουργία του ψεκασμού του αυτοκινήτου με υψηλής πίεσης νερό θα γίνεται όταν ανιχνευθεί η παρουσία του αυτοκινήτου από το αντίστοιχο φωτοκύτταρο που αναφέρθηκε παραπάνω.

Για την ικανοποίηση της 5ης προϋπόθεσης θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη η οποία θα ψεκάζει το αυτοκίνητο με αφρό. Για τη λειτουργία αυτής της διάταξης θα χρησιμοποιηθεί τριφασικός κινητήρας ο οποίος θα οδηγείται μέσω ηλεκτρονόμου. Η λειτουργία του ψεκασμού του αυτοκινήτου με αφρό θα γίνεται όταν ανιχνευθεί η παρουσία του αυτοκινήτου από το αντίστοιχο φωτοκύτταρο και θα ακολουθεί τη διαδικασία ψεκασμού του αυτοκινήτου με υψηλής πίεσης νερό.

Για την ικανοποίηση της 6ης προϋπόθεσης θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις οι οποίες θα πραγματοποιούν καθαρισμό των πλάγιων σημείων, των πλάγιων χαμηλών σημείων, της οροφής και των τροχών του αυτοκινήτου.

Έτσι, μετά τον ψεκασμό του αυτοκινήτου με νερό και αφρό θα ακολουθούν τα εξής στάδια:

 1. Στάδιο καθαρισμού των πλάγιων σημείων του αυτοκινήτου που πραγματοποιείται από μια διάταξη που αποτελείται από δύο κάθετες βούρτσες (δεξιά-αριστερά) και θα ξεκινά όταν ανιχνευθεί το αυτοκίνητο από το αντίστοιχο αισθητήριο που τοποθετείται πριν από αυτή. Για την περιστροφή των βουρτσών θα χρησιμοποιηθεί ένας τριφασικός κινητήρας ο οποίος θα οδηγείται μέσω ενός ηλεκτρονόμου. Για τον καλύτερο καθαρισμό του αυτοκινήτου θα χρησιμοποιήσουμε μία επιπλέον τέτοια διάταξη (βλέπε παρακάτω).
 2. Στάδιο καθαρισμού των χαμηλών πλάγιων σημείων του αυτοκινήτου που πραγματοποιείται από μια διάταξη που αποτελείται από δύο κάθετες βούρτσες (δεξιά-αριστερά) σε χαμηλότερο ύψος από αυτές του προηγούμενου σταδίου και θα ξεκινά όταν ανιχνευθεί το αυτοκίνητο από το αντίστοιχο αισθητήριο που τοποθετείται πριν από αυτή. Για την περιστροφή των βουρτσών θα χρησιμοποιηθεί ένας τριφασικός κινητήρας ο οποίος θα οδηγείται μέσω ενός ηλεκτρονόμου.
 3. Στάδιο καθαρισμού της οροφής και των τροχών. Ο καθαρισμός της οροφής πραγματοποιείται από μια διάταξη που αποτελείται από δύο οριζόντιες βούρτσες και ξεκινά όταν ανιχνευθεί το αυτοκίνητο από το αντίστοιχο αισθητήριο που τοποθετείται πριν από αυτή. Για την περιστροφή των βουρτσών θα χρησιμοποιηθεί ένας τριφασικός κινητήρας ο οποίος θα οδηγείται μέσω ενός ηλεκτρονόμου. Η λειτουργία αυτή θα ακολουθεί το στάδιο της διαδικασίας καθαρισμού των χαμηλών πλάγιων σημείων του αυτοκινήτου. Ο καθαρισμός των τροχών του αυτοκινήτου πραγματοποιείται από μια διάταξη που αποτελείται από τέσσερις κάθετες βούρτσες (δύο δεξιά και δύο αριστερά). Για την περιστροφή αυτών των βουρτσών θα χρησιμοποιηθεί ένας τριφασικός κινητήρας ο οποίος θα οδηγείται μέσω ενός ηλεκτρονόμου. Η λειτουργία αυτή γίνεται ταυτόχρονα με τον καθαρισμό της οροφής του αυτοκινήτου.
 4. Δεύτερο στάδιο καθαρισμού των πλάγιων σημείων του αυτοκινήτου που πραγματοποιείται από μια διάταξη που αποτελείται από δύο κάθετες βούρτσες (δεξιά-αριστερά) και θα ξεκινά όταν ανιχνευθεί το αυτοκίνητο από το αντίστοιχο αισθητήριο που τοποθετείται πριν από αυτή. Για την περιστροφή των βουρτσών θα χρησιμοποιηθεί ένας τριφασικός κινητήρας ο οποίος θα οδηγείται μέσω ενός ηλεκτρονόμου.

Ακολουθεί ξέπλυμα του αυτοκινήτου με υψηλής πίεσης νερό όπως προαναφέρθηκε στην ικανοποίηση της 4ης προϋπόθεσης.

Για την ικανοποίηση της 7ης προϋπόθεσης θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη η οποία θα στεγνώνει το αυτοκίνητο με υψηλής πίεσης αέρα. Αυτή η διάταξη θα αποτελεί το τελικό στάδιο του καθαρισμού του αυτοκινήτου, θα εκκινεί με το αντίστοιχο αισθητήριο και για την λειτουργία της απαιτείται τριφασικός κινητήρας ο οποίος θα οδηγείται από έναν ηλεκτρονόμο.

Για να ικανοποιήσουμε την 8η προϋπόθεση, θα έχουμε μία ενδεικτική λυχνία η οποία θα είναι πράσινη όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία, δηλαδή θα ενεργοποιείται από τη στιγμή που θα εκκινεί το σύστημα με το πάτημα του μπουτόν START. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα σταματά η λειτουργία του συστήματος με το πάτημα ενός μπουτόν. Το μπουτόν αυτό θα λειτουργεί ως το γενικό STOP του συστήματος και θα έχουμε μία κόκκινη ενδεικτική λυχνία η οποία θα ενεργοποιείται όταν το σύστημα παύει να λειτουργεί. Για την ενεργοποίηση όλου του συστήματος αφού πατηθεί το START θα χρησιμοποιηθεί ένας ηλεκτρονόμος, ο ΚΜ0, ο οποίος θα ενεργοποιεί όλους τους άλλους κλάδους.

Για να ικανοποιήσουμε την 9η προϋπόθεση, θα έχουμε μία ενδεικτική λυχνία για κάθε λειτουργία του συστήματος που προαναφέρθηκε η οποία θα φωτοβολεί όταν ξεκινά η αντίστοιχη λειτουργία.

Χρησιμοποιούμενες Συσκευές και Στοιχεία Αυτοματισμού:
Για την επίλυση του παραπάνω συστήματος θα απαιτηθούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.6:

Πίνακας 7.6: Χρησιμοποιούμενες συσκευές και στοιχεία αυτοματισμού

Πίνακας 7.6: Χρησιμοποιούμενες συσκευές και στοιχεία αυτοματισμού

Λύση Κλασικού Αυτοματισμού:
Για την επίλυση του προβλήματος όπως έχει αναφερθεί χρειαζόμαστε το κύκλωμα ισχύος και το βοηθητικό κύκλωμα. Στο Σχήμα 7.30 φαίνεται το απαιτούμενο για την προτεινόμενη λύση κύκλωμα ισχύος. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κυκλώματος ισχύος είναι ανάλογα της ισχύος του κινητήρα ή αντίστοιχα του ρεύματος που τα διαρρέει. Για το κύκλωμα αυτό απαιτούνται: τριφασικό δίκτυο τροφοδότησης (L1, L2, L3), ουδέτερος αγωγός (Ν), αγωγός γείωσης (PE), αποζευκτικός διακόπτης (Q1), ασφάλειες προστασίας (F), ηλεκτρονόμοι (ΚΜ0, ΚΜ1, ΚΜ2, ΚΜ3, ΚΜ4, ΚΜ5, ΚΜ6, ΚΜ7, ΚΜ8, ΚΜ9, ΚΜ10, ΚΜ11), θερμικοί ηλεκτρονόμοι υπερφορτίσεως (F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11) και τριφασικοί κινητήρες (M1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5, Μ6, Μ7, Μ8, Μ9, Μ10).

Το απαιτούμενο για την προτεινόμενη λύση βοηθητικό κύκλωμα φαίνεται στα Σχήματα 7.31.α και 7.31.β. Για το σχεδιασμό του κυκλώματος ελέγχου θα πρέπει να αποτυπώσουμε σχεδιαστικά τα παραπάνω σενάρια όπως αυτά περιγράφηκαν στην παράγραφο «σκεπτικό επίλυσης». Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος σχεδιασμού του βοηθητικού κυκλώματος και περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του.

 • Κλάδοι 1 και 2
 • Θα ξεκινήσουμε το σχεδιασμό με πρώτο βήμα τη δημιουργία του κλάδου 1 στον οποίο συνδέονται σε σειρά τα μπουτόν για τους χειρισμούς START και STOP. Για την προστασία του κυκλώματος συνδέουμε ασφάλεια F και αποζευκτικό διακόπτη. Ο ΚΜ0 είναι ένας βοηθητικός ηλεκτρονόμος για τη λειτουργία του συστήματος. Όταν πατηθεί το μπουτόν START ενεργοποιείται ο ηλεκτρονόμος ΚΜ0 και αλλάζουν κατάσταση οι βοηθητικές επαφές του. Για την αυτοσυγκράτηση του κλάδου ΚΜ0 σχηματίζουμε τον κλάδο 2, γνωστό ως κλάδο αυτοσυγκράτησης, ο οποίος περιέχει μια κανονικά ανοιχτή επαφή του ΚΜ0 την ΚΜ0(13-14). Εάν πατηθεί το μπουτόν STOP σταματά να τροφοδοτείται ο ΚΜ0 και σταματά να λειτουργεί το σύστημα. Επίσης, μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή ΚΜ0(23-24) θα συνδέεται σε σειρά με το κύκλωμα ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται ανάλογα με το άνοιγμα και το κλείσιμό της.

 • Κλάδοι 3, 4, 5, 6
 • Για τη διέγερση του ηλεκτρονόμου ΚΜ1 που ελέγχει τον κινητήρα Μ1 για τη λειτουργία του ηλεκτρικού διαδρόμου θα πρέπει να σχεδιάσουμε έναν κλάδο του βοηθητικού κυκλώματος ο οποίος θα περιλαμβάνει σε σειρά όλους εκείνους τους διακόπτες–σήματα τα οποία θα πρέπει να ισχύουν συγχρόνως για να λειτουργήσει ο ηλεκτρικός διάδρομος (κλάδος 3). Στην περίπτωσή μας, οι διακόπτες–σήματα που θα ανήκουν σε αυτόν τον κλάδο θα είναι αυτοί που φαίνονται στο Σχήμα 7.31 όπου:
  S1 = διακόπτης μπουτόν που προσομοιώνει τη λειτουργία του κερματοδέκτη.
  S3 = διακόπτης μπουτόν για την εκκίνηση του ηλεκτρικού διαδρόμου από κάποιον υπάλληλο
  ΚΜ1 (13-14) = αυτοσυγκράτηση του ΚΜ1

  Παράλληλα σε αυτόν τον κλάδο θα σχεδιάσουμε όλους εκείνους τους κλάδους οι οποίοι απαιτούνται για να τροφοδοτηθεί ο ΚΜ1 από ένα διαφορετικό σημείο εκτός του κερματοδέκτη. Έτσι, μπορούμε να επιλέξουμε έναν από τους διακόπτες κάθε παράλληλου κλάδου που υλοποιούν τα σενάρια λειτουργίας του ΚΜ1 που αναφέρθηκαν παραπάνω και να ενεργοποιήσουμε τον ΚΜ1. Ο κλάδος 4 περιλαμβάνει ένα διακόπτη μπουτόν (S2) που προσομοιώνει τη λειτουργία του αναγνώστη μαγνητικών καρτών. O κλάδος 5 περιλαμβάνει ένα μπουτόν S3 για την εκκίνηση του ηλεκτρικού διαδρόμου με το πάτημά του. Ο κλάδος 6 αποτελείται από τη βοηθητική επαφή ΚΜ1(13-14) και λειτουργεί ως αυτοσυγκράτηση του ηλεκτρονόμου ΚΜ1. Έτσι, όταν γίνει χρήση του κερματοδέκτη S1 ή του αναγνώστη μαγνητικών καρτών S2 ή του μπουτόν S3:

  • Κλείνει ο διακόπτης S1 ή ο S2 ή ο S3 αντίστοιχα,
  • Διεγείρεται το ρελέ ισχύος ΚΜ1 και αυτοσυγκρατείται μέσω της ΚΜ1 (13-14). Ταυτόχρονα κλείνουν και οι τρεις ανοιχτές επαφές του ΚΜ1 στο κύκλωμα ισχύος, οπότε ο κινητήρας αρχίζει να περιστρέφεται και να κινεί το διάδρομο.
 • Κλάδος 7
 • Ο κλάδος 7 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή του φωτοκύτταρου S4 η οποία μόλις ανιχνεύσει την παρουσία του αυτοκινήτου αλλάζει κατάσταση και τροφοδοτεί τον ΚΜ2 που δίνει εντολή για ψεκασμό του αυτοκινήτου με νερό.

 • Κλάδος 8
 • Ο κλάδος 8 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή του φωτοκύτταρου S5 η οποία μόλις ανιχνεύσει την παρουσία του αυτοκινήτου αλλάζει κατάσταση και τροφοδοτεί τον ΚΜ3 που δίνει εντολή για ψεκασμό του αυτοκινήτου με αφρό.

 • Κλάδος 9
 • Ο κλάδος 9 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή του φωτοκύτταρου S6 η οποία μόλις ανιχνεύσει την παρουσία του αυτοκινήτου αλλάζει κατάσταση και τροφοδοτεί τον ΚΜ4 που δίνει εντολή για καθαρισμό του αυτοκινήτου στα πλάγια σημεία του.

 • Κλάδος 10
 • Ο κλάδος 10 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή το φωτοκύτταρου S7 η οποία μόλις ανιχνεύσει την παρουσία του αυτοκινήτου αλλάζει κατάσταση και τροφοδοτεί τον ΚΜ5 που δίνει εντολή για καθαρισμό του αυτοκινήτου στα χαμηλά πλάγια σημεία του.

 • Κλάδος 11
 • Ο κλάδος 11 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή του φωτοκύτταρου S8 η οποία μόλις ανιχνεύσει την παρουσία του αυτοκινήτου αλλάζει κατάσταση και τροφοδοτεί τον ΚΜ6 που δίνει εντολή για καθαρισμό της οροφής του αυτοκινήτου.

 • Κλάδος 12
 • Ο κλάδος 12 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή του φωτοκύτταρου S9 η οποία μόλις ανιχνεύσει την παρουσία του αυτοκινήτου αλλάζει κατάσταση και τροφοδοτεί τον ΚΜ7 που δίνει εντολή για καθαρισμό των τροχών του αυτοκινήτου.

 • Κλάδος 13
 • Ο κλάδος 13 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή του φωτοκύτταρου S10 η οποία μόλις ανιχνεύσει την παρουσία του αυτοκινήτου αλλάζει κατάσταση και τροφοδοτεί τον ΚΜ8 που δίνει εντολή για καθαρισμό του αυτοκινήτου στα πλάγια σημεία του.

 • Κλάδος 14
 • Ο κλάδος 14 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή του φωτοκύτταρου S11 η οποία μόλις ανιχνεύσει την παρουσία του αυτοκινήτου αλλάζει κατάσταση και τροφοδοτεί τον ΚΜ9 που δίνει εντολή για καθαρισμό του αυτοκινήτου στα πλάγια σημεία του.

 • Κλάδος 15
 • Ο κλάδος 15 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή του φωτοκύτταρου S12 η οποία μόλις ανιχνεύσει την παρουσία του αυτοκινήτου αλλάζει κατάσταση και τροφοδοτεί τον ΚΜ10 που δίνει εντολή για καθαρισμό του αυτοκινήτου στα πλάγια σημεία του.

 • Κλάδοι 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 και 27
 • Οι κλάδοι αυτοί χρησιμοποιούνται για τη σήμανση των λειτουργιών του συστήματος. Ο κλάδος 16 περιλαμβάνει τη λυχνία Η1 η οποία συνδέεται απευθείας στη γραμμή τροφοδοσίας και φωτοβολεί όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία. Ο κλάδος 17 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή ΚΜ1(23-24) σε σειρά με την Η3 η οποία φωτοβολεί όταν ξεκινά να λειτουργεί ο διάδρομος. Ο κλάδος 18 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή ΚΜ2(13-14) σε σειρά με την Η4 η οποία φωτοβολεί όταν ξεκινά ο ψεκασμός του αυτοκινήτου με νερό. Ο κλάδος 19 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή ΚΜ3(13-14) σε σειρά με την Η5 η οποία φωτοβολεί όταν ξεκινά ο ψεκασμός του αυτοκινήτου με αφρό. Ο κλάδος 20 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή ΚΜ4(13-14) σε σειρά με την Η6 η οποία φωτοβολεί όταν ξεκινά ο καθαρισμός των πλάγιων σημείων του αυτοκινήτου. Ο κλάδος 21 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή ΚΜ5(13-14) σε σειρά με την Η7 η οποία φωτοβολεί όταν ξεκινά ο καθαρισμός των χαμηλών πλάγιων σημείων του αυτοκινήτου. Ο κλάδος 22 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή ΚΜ6(13-14) σε σειρά με την Η8 η οποία φωτοβολεί όταν ξεκινά ο καθαρισμός της οροφής του αυτοκινήτου. Ο κλάδος 23 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή ΚΜ7(13-14) σε σειρά με την Η9 η οποία φωτοβολεί όταν ξεκινά ο καθαρισμός των τροχών του αυτοκινήτου. Ο κλάδος 24 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή ΚΜ8(13-14) σε σειρά με την Η10 η οποία φωτοβολεί όταν ξεκινά ο καθαρισμός των πλάγιων σημείων του αυτοκινήτου. Ο κλάδος 25 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή ΚΜ9(13-14) σε σειρά με την Η11 η οποία φωτοβολεί όταν ξεκινά ο ψεκασμός του αυτοκινήτου με νερό για το ξέπλυμά του. Ο κλάδος 26 περιλαμβάνει μια κανονικά ανοιχτή βοηθητική επαφή ΚΜ10(13-14) σε σειρά με την Η12 η οποία φωτοβολεί όταν ξεκινά ο ψεκασμός του αυτοκινήτου με αέρα για το στέγνωμά του. Τέλος, ο κλάδος 27 περιλαμβάνει σε σειρά μια κανονικά κλειστή βοηθητική επαφή ΚΜ0(11-12) με την ενδεικτική λυχνία Η2 η οποία φωτοβολεί όταν το σύστημα δε βρίσκεται σε λειτουργία.

  Σχήμα 7.30: Κύκλωμα Ισχύος

  Σχήμα 7.30: Κύκλωμα Ισχύος

  Σχήμα 7.31.α: Βοηθητικό κύκλωμα

  Σχήμα 7.31.α: Βοηθητικό κύκλωμα

  Σχήμα 7.31.β: Βοηθητικό κύκλωμα

  Σχήμα 7.31.β: Βοηθητικό κύκλωμα


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.