Συνδεσμολογία Φωτιστικού Σημείου με Δυο Διακόπτες Ακραίους και Ένα Μεσαίο Εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ)


  ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΣΑΙΟ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ (ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ)

  Στο Σχήμα 6.32 σχεδιάζεται το πολυγραμμικό σχέδιο παραδείγματος συνδεσμολογίας παρόμοιας με αυτήν της προηγουμένης παραγράφου, με την επιπλέον δυνατότητα ελέγχου του φωτιστικού σημείου από τρίτο διαφορετικό σημείο. Οι διακόπτες αυτοί χρησιμοποιούνται σε ίδιους χώρους, όπως και προηγουμένως, στην παράγραφο 6.5.6 όταν απαιτείται η ύπαρξη δυνατότητας ελέγχου του φωτιστικού από τρεις διαφορετικές θέσεις του χώρου.

  Σχήμα 6.32: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους και ένα μεσαίο διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ).

  Σχήμα 6.32: Πολυγραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους και ένα μεσαίο διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ).

  Στο Σχήμα 6.33 σχεδιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της συνδεσμολογίας του Σχήματος 6.32.

  Σχήμα 6.33: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους και ένα μεσαίο διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ).

  Σχήμα 6.33: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους και ένα μεσαίο διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ).

  Στο Σχήμα 6.34 σχεδιάζεται το λειτουργικό και το λειτουργικό σχέδιο της συνδεσμολογίας του Σχήματος 6.32. Από το σχήμα αυτό γίνεται πολύ εύκολα κατανοητό πως μπορούμε να ανάβουμε το φωτιστικό από τον ένα διακόπτη και να το σβήνουμε από τον ίδιο ή/και από τους άλλους δύο, χωρίς η σειρά να αποτελεί προϋπόθεση. Δηλαδή, μπορούμε να λειτουργούμε (ανάβουμε) και να παύουμε τη λειτουργία (σβήνουμε) ενός φωτιστικού σημείου από τρεις διαφορετικές θέσεις!

  Σχήμα 6.34: Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους και ένα μεσαίο διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ).

  Σχήμα 6.34: Αναπτυγμένο ή Λειτουργικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους και ένα μεσαίο διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ).

  Στο Σχήμα 6.35 σχεδιάζεται το μονογραμμικό σχέδιο της συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ) σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.35: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους και έναν μεσαίο διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ) σε κάτοψη κατοικίας.

  Σχήμα 6.35: Μονογραμμικό σχέδιο συνδεσμολογίας φωτιστικού σημείου με δυο ακραίους και έναν μεσαίο διακόπτες εναλλαγής (αλλέ-ρετούρ) σε κάτοψη κατοικίας.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.