Κανονισμοί


  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

  Αναφέραμε προηγούμενα ότι ως μέσον επικοινωνίας και κατανόησης, οι μηχανικοί χρησιμοποιούν το σχέδιο. Με το ηλεκτρολογικό σχέδιο επιδιώκεται η απεικόνιση ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, συσκευών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε τόσο να είναι εύκολη η αναγνώρισή τους από οποιονδήποτε μελετητή όσο και να είναι δυνατή, με βάση αυτά τα σχέδια, η αναζήτηση, αναπαραγωγή και κατασκευή των εξαρτημάτων αυτών. Το Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, δηλαδή, είναι ένα είδος «γλώσσας», κοινά παραδεκτής και ως τέτοιο ορίζεται από ορισμένους κανόνες ή κανονισμούς. Από τον προηγούμενο αιώνα μέχρι και σήμερα, τα διάφορα κράτη χρησιμοποίησαν δικούς τους (κρατικούς) κανονισμούς – πρότυπα και τυποποιήσεις, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου τείνουν να εναρμονιστούν. Για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο αυτό έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CENELEC (Comite European de Normalization Elektrotechnique) μέσω του προτύπου HD 384 (Harmonization Document 384).

  Εικόνα 6.1: Χάρτης προέλευσης διεθνών κανονισμών

  Εικόνα 6.1: Χάρτης προέλευσης διεθνών κανονισμών

  Ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, όπως δείχνεται στην Εικόνα 6.1 ή τις προδιαγραφές κατασκευής του, το ηλεκτροτεχνικό υλικό και ο σχεδιασμός του υπόκειται, συνήθως, στους παρακάτω κανονισμούς:

  V.D.E. (Verband Deutscher Elektrotechniker), ΄Ένωση Γερμανών Ηλεκτρολόγων.
  D.I.N. (Deutsche Industrie Normen), Γερμανικά Βιομηχανικά Πρότυπα.
  B.S. (British Standards), Αγγλικά Πρότυπα.
  U.T.E. (Union Technique de l’ Electricite), Γαλλική Ηλεκτροτεχνική Ένωση.
  C.E.I. (Comitato Electrotecnico Italiano), Ιταλική Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή.
  S.E.N. (Svensk Standards), Σουηδικά Πρότυπα.
  A.N.S.I. (American National Standards Institute), Ινστιτούτο Αμερικανικών Εθνικών Προτύπων.
  N.E.C. (National Electrical Code), Εθνικός Ηλεκτρολογικός Κώδικας των Η.Π.Α.
  N.E.M.A. (National Electrical Manufacturers Association of USA), Εθνική Ένωση Ηλεκτρολόγων Κατασκευαστών των Η.Π.Α.
  J.I.S. (Japanese Industrials Standards), Ιαπωνικά Βιομηχανικά Πρότυπα.
  ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποιήσεως).

  Στη χώρα μας και σε σχέση με το ηλεκτρολογικό σχέδιο, χρησιμοποιείται σήμερα το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και σε παλαιότερα σχέδια (εγκαταστάσεις) ο ελληνικός Κανονισμος Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) καθώς και οι κανονισμοί VDE-DIN, στοιχεία των οποίων δίνονται στα επόμενα.

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ VDE – DIN 614

  Οι κανονισμοί VDE – DIN είναι γερμανικοί «διεθνείς» κανονισμοί, που δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της τεχνολογίας και του εμπορίου σε διεθνές επίπεδο. Οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται συμπληρωματικά με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Παρακάτω, στον Πίνακα 6.1, γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση στα περιεχόμενα των σπουδαιότερων κανονισμών VDE – DIN, των σχετικών με το ηλεκτρολογικό σχέδιο και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

  Πίνακας 6.1

  ΚανονισμόςΠεδίο Χρήσης
  VDE ΟΟ22/1. 64Προδιαγραφές της ένωσης Γερμανών ηλεκτρολόγων
  VDE 0024/11. 64Θέσεις και σύμβολα ελέγχου της ένωσης Γερμανών ηλεκτρολόγων
  VDE 0100Κανονισμοί για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ονομαστικής τάσης μέχρι 1000 V
  VDE 0102 Teil 2/4. 64Υπολογισμός τριφασικού βραχυκυκλώματος εγκαταστάσεων ονομαστικής τάσης μέχρι 1000 V
  VDE 0105 Teil 1/8. 64Κανονισμοί για τη λειτουργία εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων
  VDE 0107/3. 68Κανονισμοί κατασκευής χώρων για ιατρικούς σκοπούς
  VDE 0108/2. 70Κανονισμοί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστά­σεων ισχυρών ρευμάτων σε χώρους διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
  VDE 0113/1. 64Κανονισμοί για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό μηχανών κατεργασίας ονομαστικής τάσης μέχρι 1000 V
  VDE 0128/7. 56Κανονισμοί για εγκαταστάσεις λυχνιών φωτισμού με ονομαστική τάση λειτουργίας μεγαλύτερη ή ίση των 1000 V
  VDE 0130/2. 70Κανονισμοί για τη λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων γεωργικών έργων
  VDE 0131/4. 57Κανονισμοί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φραγμάτων
  VDE 0132/5. 65Κανονισμοί για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στη γύρω περιοχή των
  VDE 0134/7. 71Οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ατυχημάτων
  VDE 0165/8. 69Κανονισμοί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εκρηκτικών χώρων
  VDE 0170/0171/1. 69Κανονισμοί προστασίας από εκρήξεις σε μεταλλεία, σε ηλεκτρικά μέσα προστασία και από κεραυνούς
  VDE 0190/10. 70Κανονισμοί για την προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων ονομαστικής τάσης μέχρι 1000 V
  VDE 0193/3. 54Οδηγίες τοποθέτησης και συνδεσμολογίας ηλεκτροδίων θερμαντήρων
  VDE 0675/9. 57Οδηγίες προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από υπερτάσεις
  VDE 0680 Teil 1/11. 71Οδηγίες για μονωτικές επενδύσεις και διατάξεις για εγκαταστάσεις ονομαστικής τάσης μέχρι 1000 V
  VDE 0720 Teil 10/5. 70Οδηγίες για τις συσκευές θέρμανσης κτηνοστασίων
  VDE 0800/5. 70Κανονισμοί για τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις
  VDE 0855 Teil 1/7. 71Κανονισμοί για εγκαταστάσεις κεραιών (Εγκατάσταση - Λειτουργία)
  VDE 0855 Teil 2/5. 64Κανονισμοί για τη λειτουργία δεκτών (Κεραίες λήψης)
  VDE 0874/3. 59Οδηγίες και μέτρα προστασίας από τα ραδιοφωνικά παράσιτα
  VDE 0875/7. 71Κανονισμοί και μέτρα προστασίας από παράσιτα συσκευών. Μηχανές και εγκαταστάσεις για ονομαστική συχνότητα από 0 μέχρι 10 ΚΗΖ
  DIN 18012Οικοδομικές οδηγίες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικιών
  DIN 18013Οικοδομικές οδηγίες για την εγκατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου
  DIN 18015Οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  DIN 18022Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κουζίνας και μπάνιου οικιών
  DIN 18382Καλωδιώσεις ισχυρών ρευμάτων κτιρίων
  DIN 18383Καλωδιώσεις ασθενών ρευμάτων κτιρίων
  DIN 40050Προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  DIN 40705Χρωματικός κώδικας αναγνώρισης γυμνών αγωγών κατά την επεξεργασία τους
  DIN 40708Σύμβολα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
  DIN 40710Συμβολισμοί κυκλωμάτων
  DIN 40722Σύμβολα δικτύων ισχύος και τηλεπικοινωνιών
  DIN 43866Ερμάρια μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε διακοσμημένους χώρους

  • ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD384

  Το ισχύον ελληνικό πρότυπο για το σχεδιασμό, τη συντήρηση και τον έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης το οποίο θεσπίστηκε από το 2004 και ισχύει αποκλειστικά από το 2006 είναι το ΕΛΟΤ HD 384, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, την επιθεώρηση και τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Σκοπός του προτύπου αυτού είναι η αποφυγή, σε ικανοποιητικό βαθμό, των κινδύνων για τα άτομα, τα κατοικίδια ζώα και τα ζώα εκτροφής αλλά και τα διάφορα αγαθά που βρίσκονται στην περιοχή αυτών των εγκαταστάσεων. Στο πρότυπο αυτό γίνεται αναφορά τόσο σε οικιακές εγκαταστάσεις όσο και στο σχεδιασμό άλλων εγκαταστάσεων για τις οποίες οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. ΄Όμως, κάποιες αρχές είναι κοινές για όλες τις εγκαταστάσεις:

   • Κάθε εγκατάσταση πρέπει να διαιρείται σε όσα κυκλώματα χρειάζεται, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι, να περιορίζονται οι συνέπειες οποιασδήποτε βλάβης και να διευκολύνονται οι χειρισμοί, οι δοκιμές και η συντήρηση. Με τον όρο κύκλωμα εννοούμε το σύνολο των ηλεκτρολογικών υλικών μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης που τροφοδοτούνται από το ίδιο σημείο, μέσω της ίδιας γραμμής η οποία προστατεύεται έναντι υπερεντάσεων από διάταξη προστασίας. Θα πρέπει να προβλέπονται χωριστά κυκλώματα για τα μέρη της εγκατάστασης που η λειτουργία τους δεν πρέπει να επηρεάζεται από τη βλάβη ή την απομόνωση άλλων κυκλωμάτων.
   • Όταν μια εγκατάσταση περιλαμβάνει περισσότερα από ένα κυκλώματα, κάθε κύκλωμα πρέπει να συνδέεται σε ξεχωριστή αναχώρηση σε πίνακα διανομής και η τροφοδότηση των κυκλωμάτων από τον κεντρικό πίνακα διανομής ή από δευτερεύοντες πίνακες διανομής, πρέπει να γίνεται με κριτήριο τη διευκόλυνση των χειρισμών της απομόνωσης και της αποκατάστασης της τροφοδότησης μετά από ενδεχόμενη διακοπή.
   • Οι ηλεκτρικές γραμμές κάθε κυκλώματος πρέπει να είναι ηλεκτρικά ανεξάρτητες από τις ηλεκτρικές γραμμές κάθε άλλου κυκλώματος, για να αποφεύγεται η έμμεση ενεργοποίηση οποιουδήποτε κυκλώματος που προορίζεται να είναι απομονωμένο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.